XOXO
X-logo XOXO architekti
Všetko potrebné na jednom mieste...
Domov  /  Blog  /  Kto a aké stavby môže odborne riadiť

Kto a aké stavby môže odborne riadiť?

blog-schedule
3 min
 
blog-calendar
27.02.2024
 
uskutočňovanie vedenia stavby

Odborné riadenie stavieb môže vykonávať osoba, ktorá má potrebné kvalifikácie, vzdelanie a skúsenosti v oblasti stavebníctva. V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi rozlišujeme tri hlavné pozície zodpovedné za riadenie stavieb:

 • stavbyvedúci,
 • stavebný dozor,
 • kvalifikovaná osoba.

V stavebníctve sú tieto role kľúčové pre zabezpečenie kvality, bezpečnosti a efektívnosti pri realizácii stavebných projektov.

Stavebný dozor môže vykonávať podľa zákona4 okrem autorizovaného stavebného dozoru aj autorizovaný architekt (AA), resp. autorizovaný inžinier a to v rozsahu jednoduchých stavieb a drobných stavieb a ich zmien. Podrobnejšie informácie o tejto problematike je možné nájsť na webe Slovenskej komory architektov.

Spôsoby vedenia stavby

Podľa stavebného zákona rozlišujeme 3 spôsoby vedenia realizácie stavby:

 1. uskutočňované zhotoviteľom (stavebná firma, živnostník), kde odborné vedenie realizácie zabezpečuje stavbyvedúci (SV),
 2. uskutočňované stavebníkom svojpomocne, kde odborné vedenie realizácie stavby zabezpečuje stavebný dozor (SD),
 3. uskutočňované stavebníkom svojpomocne, kde na odborné vedenie realizácie stavby postačuje kvalifikovaná osoba (KO).

Prehľad odborného vedenia realizácie stavby podľa delenia stavieb v zmysle stavebného zákona:

Typ stavby Spôsob A Spôsob B Spôsob C
Drobné stavby SV SD / AA KO
Jednoduché stavby
Bytové budovy do 300m2, 2 podlažia* a podkrovie SV SD / AA
Stavby na individuálnu rekreáciu SV SD / AA KO
Prízemné stavby do 300m2 a výška do 15m, do 30 osôb SV SD / AA KO
Oporné múry SV SD / AA
Podzemné stavby do 30 osôb SV SD / AA
Reklamné stavby – informačná plocha od 3m2 SV SD / AA
Zmeny dokončených jednoduchých stavieb
Nadstavby SV SD / AA KO
Prístavby SV SD / AA KO
Stavebné úpravy, kde sa nemenia vonkajšie rozmery SV SD / AA KO
Ostatné stavby SV

*jedno nadzemné podlažie a jedno podzemné podlažie

Pre všetky ostatné stavby mimo jednoduchých a ich zmien a mimo drobných a ich zmien platí, že vedenie stavby zabezpečuje stavbyvedúci.1

Príklad: Investor si chce postaviť svojpomocne rodinný dom s jedným podlažím a podkrovím. Na odborné vedenie stavby musí prizvať stavebný dozor alebo stavbyvedúceho, prípadne autorizovaného architekta alebo inžiniera. Kvalifikovaná osoba v tomto prípade nebude postačovať na vedenie stavby, avšak môže vykonávať činnosť technického dozoru investora.

Može byť na stavbe viac dozorov?

Stavebný zákon nepredpisuje súbežné vykonávanie činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru prípadne kvalifikovanej osoby. Pokiaľ si investor sám objedná (dohodne zmluvne) „vykonávanie dozornej činnosti“ na stavbe, kde zabezpečuje vedenie realizácie stavbyvedúci, môže tak urobiť. Teda vykonávanie zmluvného dozoru pri akýchkoľvek stavbách

nie je zakázané.

Tento postup je nad rámec investorových povinností, ktoré mu predpisuje stavebný zákon. Činnosť dozoru je určená výlučne v zmluve a teda nemá oprávnenia a povinnosti definované voči stavebnému úradu, ale len voči investorovi, ktorý si ho objednal. Takýto dozor môžeme označiť ako technický dozor investora.
Použitá literatúra:

 1. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 2. Vyhláška MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 3. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 4. Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
 5. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá­kon)
 6. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 7. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 8. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
 10. Výkladové stanovisko MVaRZ k problematike vedenia uskutočňovania stavby k § 44. Stavebného zá­kona
 11. MINV – Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru

Ďalšie zdroje:

 • Zákony k BOZP, OŽP, PBS
 • Kozlovská M., Hyben I.: Stavbyvedúci – Nové výzvy a skutočnosti, Eurostav 2015, ISBN 978–80–89228–43–0
 • Kozlovská M., Hyben I.: Stavbyvedúci – Nové výzvy a skutočnosti, Eurostav 2019, ISBN 978–80–89228–61–4
 • Juríček I. 2019, Technológia stavieb – hrubá stavba ISBN 9788089228584
 • UNIKA 2023 Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností. ISBN 978–80–88966–95–1