XOXO
X-logo XOXO architekti

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Domov  /  GDPR

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Nakoľko nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom ako osobné údaje spracúvame, a to najmä na aké účely a na základe akých právnych základov, komu ich poskytujeme alebo sprístupňujeme, aké práva Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov prináležia a podobne. Našu činnosť vykonávame prostredníctvom nasledovných spoločností, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov, to znamená, že samostatne určujú účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov:

 • ISEI, s. r. o., so sídlom Jegeho 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52794610,
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142648/B
 • XOXO, s.r.o., so sídlom Jégeho 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55912079,
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 83712/L

(ďalej samostatne len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“).

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov každou našou Spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje každá naša Spoločnosť spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k predmetnému právu a k ostatným právam, ktoré Vám vyplývajú z GDPR, nájdete nižšie v článku 7 tohto oznámenia).

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Pre účely zodpovedania akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb, použite prosím nasledovné kontaktné údaje:

 • Adresa: Jégeho 10, 821 08 Bratislava
 • Email: info@xoxoarchitekti.sk
 • Telefonický kontakt: 0948 50 50 48

1. Aké osobné údaje spracúvame

Bežné osobné údaje:

Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje, ktoré poskytnete našej Spoločnosti osobne alebo ich naša Spoločnosť získa z iných zdrojov, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky alebo inými prostriedkami.

Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje):

Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva o Vás osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) výlučne vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, ak ich spracúvame na relevantnom právnom základe a ak sú pre našu Spoločnosť skutočne nevyhnutné.

2. Účely spracúvania osobných údajov (prečo máme vaše osobné údaje) a právne základy na ich spracúvanie (na základe čoho máme vaše osobné údaje)

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

Uzatvorenie a plnenie zmluvy s našimi klientmi (ako aj v rámci predzmluvných vzťahov)

Pre predmetný účel spracúvame predovšetkým Vaše kontaktné, identifikačné a transakčné osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov a sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy s našou Spoločnosťou na základe Vašej objednávky. Pôjde zväčša o zmluvy, na základe ktorej naša Spoločnosť (ako zhotoviteľ) zhotoví architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu, návrh dizajnu a podobne

Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy (či už ústnej alebo písomnej). Po splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje ďalej archivuje v zmysle príslušných predpisov, aby si splnila svoju zákonnú povinnosť (pre účtovné a daňové účely je to doba 10 rokov).

Vybavenie a evidencia účtovnej a zmluvnej dokumentácie

Ide o spracúvanie osobných údajov klientov, obchodných partnerov, kontraktorov a subdodávateľov Spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, vrátane osobných údajov zástupcov a kontaktných osôb právnických osôb, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Predmetné osobné údaje spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy s našou Spoločnosťou. Osobné údaje musíte pre tento účel poskytnúť, inak nebude možné s Vami zmluvu uzavrieť.

Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy (či už ústnej alebo písomnej). Po splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje ďalej archivuje v zmysle príslušných predpisov, aby si splnila svoju zákonnú povinnosť (pre účtovné a daňové účely je to doba 10 rokov).

Marketingový účel (newsletter)

Ide o spracúvanie kontaktných a identifikačných osobných údajov predovšetkým na účely priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie pozvánok na organizované podujatia alebo konferencie, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov našej Spoločnosti. Identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe

Vášho súhlasu

ktorý nám dobrovoľne udelíte (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky alebo písomne), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v úvode tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; alebo

Oprávneného záujmu

Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich kontaktných a identifikačných osobných údajov na predmetný marketingový účel spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým klientom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi je naša Spoločnosť v rámci spätnej väzby schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné a identifikačné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie informácií o našich ponukách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať si pravidelný kontakt so svojimi klientmi.

Rovnako pre prípad elektronickej komunikácie poukazujeme aj na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 7 (právo namietať). Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu pre predmetný účel priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu uchovávame pre tento účel po dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje našich bývalých klientov spracúvaných na základe oprávneného záujmu uchovávame pre tento účel najdlhšie po dobu piatich (5) rokov.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov našej Spoločnosti

Ide o spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu pre účely preukazovania, uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, a to voči našim klientom, obchodným partnerom, kontraktorom, subdodávateľom alebo iným dlžníkom. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne preukazovať, uplatniť alebo obhájiť svoje oprávnené nároky a práva. Na tento účel budú spracúvané najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne transakčné údaje, avšak ak to bude pre daný účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby nárokov našej Spoločnosti skutočne nevyhnutné, bude naša Spoločnosť spracúvať aj iné osobné údaje.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 7 (právo namietať). Ak uplatníte predmetné právo namietať voči spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vaše osobné údaje na predmetný účel uchovávame po nevyhnutnú dobu, najdlhšie po dobu štyroch (4) rokov od skončenia zmluvného vzťahu (táto doba sa odvíja od základných premlčacích dôb podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka).

Poskytnutie súčinnosti, informácií a nadviazanie kontaktu

Ide o spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov fyzických osôb a zástupcov právnických osôb na základe oprávneného záujmu, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom je záujmom našej Spoločnosti, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti alebo aby naša Spoločnosť poskytla týmto osobám súčinnosť, prípadne informácie, ktorú/ktoré od našej Spoločnosti tieto osoby požiadajú.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 7 (právo namietať). Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Osobné údaje na tento účel spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, aby naša Spoločnosť bola schopná príslušným osobám poskytnúť súčinnosť alebo informácie alebo nadviazať s nimi kontakt. Doba uchovania týchto údajov však nikdy nepresiahne päť (5) rokov.

Vedenie odoslanej a doručenej pošty

Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje (základné identifikačné a kontaktné osobné údaje) na základne oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v riadnom vedení evidencie odoslanej a doručenej pošty.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 7 (právo namietať). Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, pričom doba uchovania týchto údajov nepresiahne päť (5) rokov.

Vybavovanie a evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje k tomu, aby sme si mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR pre účely vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb súvisiacich s ochranou ich osobných údajov. Vaše základe identifikačné a kontaktné osobné údaje nám musíte poskytnúť, aby sme mohli Vašu žiadosť alebo podnet riadne vybaviť.

Vaše žiadosti/podnety, spôsob ich vybavenia a súvisiacu komunikáciu a dokumentáciu naša Spoločnosť ďalej uchováva na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v uplatňovaní a obhajobe našich právnych nárokov pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu alebo pre prípad začatia súdneho sporu, ktorý sa bude týkať Vašej žiadosti.

Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame po nevyhnutnú dobu na vybavenie žiadostí a podnetov a tieto žiadosti/podnety, vrátane dokladov o ich vybavení evidujeme/uchovávame najviac po dobu piatich (5) rokov.

Výber zamestnancov - uchádzačov o zamestnanie pre našu Spoločnosť

Pre tento účel spracúva naša Spoločnosť bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete najmä prostredníctvom Vášho životopisu, sprievodného listu a iných priložených dokumentov. Vo výberovom konaní posudzujeme Vaše osobné údaje, či ste vhodným kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu z hľadiska Vašich skúseností, schopností, Vášho vzdelania a iných osobnostných predpokladov, ktoré sú pre danú pracovnú pozíciu potrebné. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré smerujú k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou. Osobné údaje musíte pre tento účel poskytnúť, inak nebude možné s Vami (pracovnú) zmluvu alebo dohodu uzavrieť. V prípade, ak nebudete vo výberovom konaní úspešný/úspešná, teda nedôjde k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme/zlikvidujeme, pokiaľ na ich spracúvanie nebudeme mať iný právny základ alebo pokiaľ nám dobrovoľne neudelíte súhlas, aby sme Vaše osobné údaje ďalej viedli/spracúvali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie, na základe čoho Vás môžeme v budúcnosti proaktívne kontaktovať, ak by bola u nás voľná nová pracovná pozícia a ak by sme vyhodnotili, že Vaše skúsenosti, schopnosti, vzdelanie a ostatné osobnostné predpoklady sú na túto pracovnú pozíciu vhodné.

Ak udelíte našej Spoločnosti súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v úvode tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Zoznam príjemcov osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či naša Spoločnosť je oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť inému subjektu:

 • Marketingovým a PR spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby (vrátane služby súvisiace so zasielaním newslettra);
 • Poskytovateľom IT služieb (ako sprostredkovateľom), ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;
 • Právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, ktorí/ktoré našej Spoločnosti poskytujú komplexné právne poradenstvo, zastupujú našu Spoločnosť na súdoch a pred inými orgánmi štátnej správy, ako aj voči dlžníkom a iným subjektom pre účely uplatňovania a obhajoby práv a právnych nárokov našej Spoločnosti;
 • Spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú vymáhanie a správu pohľadávok;
 • Tlmočníkom a prekladateľom (ako sprostredkovateľom), ak v súvislosti s činnosťou našej Spoločnosti, poskytovaním našich služieb alebo na iný účel je potrebné zabezpečiť preklad niektorých dokumentov do alebo z cudzieho jazyka;
 • Audítorom (ako sprostredkovateľom), ktorí vykonávajú v našej Spoločnosti audit, napríklad na overenie účtovnej závierky našej Spoločnosti;
 • Účtovným spoločnostiam a daňovým poradcom (ako sprostredkovateľom), ktorí zabezpečujú pre našu Spoločnosť komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva, vrátane účtovného a daňového poradenstva;
 • Spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť emailovú službu a firemné externé úložisko;
 • Spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť správu registratúrnych záznamov a archiváciu;
 • Bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre našu Spoločnosť finančné služby;
 • Spoločnostiam, ktoré zabezpečujú tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;
 • Spolupracujúcim architektom alebo architektonickým kanceláriám;
 • Spoločníkom Spoločnosti.

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene našej Spoločnosti.

Orgány štátu a ostatné subjekty:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:

 • v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
 • to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
 • to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov inej osoby,

pričom môže ísť o poskytnutie osobných údajov niektorým z nasledovných subjektov:

 • akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre alebo súdu;
 • regulátorovi;
 • notárovi ako súdnemu komisárovi;
 • daňovému úradu;
 • orgánom dohľadu a kontroly;
 • vládnej agentúre;
 • exekútorovi;
 • správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu dozornú správu;
 • obci, mestu, vyššiemu územnému celku;
 • ministerstvu;
 • Národnému kontrolnému úradu SR;
 • Národnému bezpečnostnému úradu SR;
 • Slovenskej obchodnej inšpekcii;
 • Justičnej pokladnici;
 • Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 • Finančnému riaditeľstvu SR;
 • alebo inému subjektu.

Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby:

Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.

Jednotlivé doby uchovávania pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov nájdete v rámci každého účelu spracúvania v článku 2 tohto oznámenia.

Rovnako považujeme za potrebné ešte upozorniť, že naša Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu, než je uvedené v tomto oznámení, ak príslušný štátny orgán (napríklad orgán činný v trestnom konaní) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu oprávnene požiada našu Spoločnosť, aby naša Spoločnosť po dlhšiu dobu Vaše osobné údaje uchovávala pre účely priestupkového, trestného alebo správneho konania.

5. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie a ani na profilovanie.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Naša Spoločnosť nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje na územie tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V takomto prípade však dodržíme všetky podmienky stanovené v článkoch 44 až 49 GDPR ako aj ďalšie podmienky GDPR tak, aby tento prenos spĺňal všetky bezpečnostné štandardy a aby nedošlo k porušeniu Vašich práv a slobôd. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov aj vtedy, ak si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Pred takýmto prenosom osobných údajov však dôsledne posúdime, či bude je takáto požiadavka na prenos plne v súlade s platným právom.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov

Jednotlivé práva dotknutých osôb:

Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

Právo na prístup:

Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto oznámení, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

Právo na opravu:

V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie):

V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
 • ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
 • využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 7 (právo namietať)), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
 • ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
 • aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
 • ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné Vás upozorniť, že právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
 • na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania:

V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
 • naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
 • využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 7.1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Právo na prenosnosť:

Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe (plnenia) zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať:

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas:

V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov, takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na Úrad:

V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/

V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Spôsob uplatnenia Vašich práv:

Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v úvode tohto oznámenia. Komunikáciu s Vami uprednostňujeme v elektronickej forme (emailom), avšak Vaše žiadosti si môžete uplatniť aj písomne alebo ústne. Naša Spoločnosť Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade, ak budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti (napríklad Vás môžeme požiadať o poskytnutie kópie Vášho občianskeho preukazu). Predmetná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začína plynúť až od overenia si Vašej identity. S ohľadom na komplexnosť žiadosti alebo väčší počet žiadostí, môžeme predmetnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, o čom Vás budeme informovať.

Ak naša Spoločnosť neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote jeden (1) mesiac, Vás bude naša Spoločnosť informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti.

Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je naša Spoločnosť oprávnená odmietnuť konať na základe Vašej žiadosti alebo od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady našej Spoločnosti, ktorý stanovíme. Za neprimerane opakujúcu sa žiadosť budeme považovať každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná do šiestich (6) mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.

8. Zmeny v tomto oznámení

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.